Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Fit Box

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.fit-box.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez FIT BOX PAULINA PIĘTAK, NIP: 5632378617, REGON: 388516303, telefon: +48 519 015 729, poczta elektroniczna: biuro@fit-box.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

 1. Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.fit-box.pl.
 2. Usługodawca – FIT BOX PAULINA PIĘTAK, ul. Włodawska 5, 22-100 Chełm, NIP: 5632378617 Regon: 388516303.
 3. Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków – programów dietetycznych wskazanych szczegółowo na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stronie Produktu.
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie, którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Towar– wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, niebędące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 15. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 16. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Regulamin –niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  – adres poczty elektronicznej: biuro@fit-box.pl
  – pod numerem telefonu: +48 519 015 729
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.fitbox.gesiesprawki.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  – dostęp do poczty elektronicznej,
  – przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  – włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
  – korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  – korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Klient posiadać może wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
 4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru, których realizacja oraz dostawa nastąpi w terminie wskazanym w Zamówieniu.
 5. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 6. Klient ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu lub Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.
 8. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. W przypadku wyboru punktów w programie lojalnościowym Klient nie może skorzystać ze zniżki 5% rabatu (,,Table for two”).
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§4 Zakup Produktu lub Towaru

 1. Informacje o Produktach lub Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, a w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie posiadanie Konta klienta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 4. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
  – telefonicznie pod numerem +48 519 015 729 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -18:00 oraz od soboty do niedzieli w godzinach 9:00-14:00,
  – drogą elektroniczną na adres zamowienia@fit-box.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  – za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
 5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient, po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 7. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
  – podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu lub Towaru spośród Towarów lub Produktów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość, a w przypadku Zamówienia Produktu Okres abonamentowy,
  – wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu
  – podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 9. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy).
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT w wersji elektronicznej obejmujące Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie składania przez Klienta Zamówienia adres e-mail.
 12. W przypadku Zamówienia vouchera (wybranie kwoty vouchera, opłacenie zamówienia) Klient otrzymuję drogą elektroniczną kod vouchera. Może go zrealizować w Serwisie. Po wybraniu Produktu, należy wpisać kod vouchera. Nie zrealizowana kwota, pozostaje na koncie Klienta do wykorzystania na kolejne Zamówienia do czasu ważności vouchera. Voucher nie jest zamieniany na środki pieniężne. Voucher nie może być zrealizowany na zakup Towaru.
 13. Kod vouchera jest wysyłany drogą elektroniczną. List z papierową wersją vouchera zostaje wysłany listem poleconym priorytetem w terminie do 7 Dni roboczych, jeżeli Klient wybrał taką opcję.
 14. Usługodawca umożliwia Klientom posiadającym Konto Klienta Zamówienie Produktu objętego Usługą ,,Wybór Menu” (dalej jako: ,,Usługa Wybór Menu” lub ,,Wybór Menu”). Wybór Menu jest funkcjonalnością pozwalającą Klientowi na dokonanie wyboru poszczególnych posiłków w ramach programu dietetycznego oferowanego w Usłudze Wybór Menu.
 15. W celu skorzystania z Usługi Wybór Menu Klient loguje się do swojego Konta klienta w Serwisie internetowym.
 16. W ramach Usługi Wybór Menu, Klient wybiera w momencie składania Zamówienia interesującą go kaloryczność Produktu, zgodnie z informacjami w Serwisie. Usługodawca dostarcza Produktu w zamówionej przez Klienta kaloryczności oraz według proponowanego przez niego standardowego menu posiłków, z zastrzeżeniem jednak, że Użytkownik może dokonać wymiany każdego z posiłków ze standardowego menu. 

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Produktu

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.
 2. Standardowo dieta rozpoczyna się w następnym dniu roboczym. Klient nie ma możliwości wybrania daty „dzisiejszej”, ani daty wstecz.
 3. Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 14.00 (w Dni robocze), a w pozostałe dni po godzinie 11.00. W przypadku, gdy adres zostanie zmieniony po godzinach wskazanych w zdaniu poprzednim, Usługodawca dostarczy Produkt pod zmieniony adres dopiero w następującym po tym Dniu roboczym lub sobocie, kolejnym Dniu roboczym.
 4. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
 5. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
 6. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawy są realizowane w przedziale od godz. 17:00 do godziny 22:00. Klient ma możliwość podania preferowanej najpóźniejszej godziny dostawy, do której preferowałby, żeby dostawa Produktu została zrealizowana. Klient posiadający Konto klienta, ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta, przy czym zmiana ta będzie uwzględniona dopiero od następującego pod tym dniu kolejnym Dniu roboczym.
 7. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później niż do godziny 22.00.
 8. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
 9. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii.
 10. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną, najpóźniej do godz. 14.00 w Dniu roboczych poprzedzającym dostawę lub do 11.00 w sobotę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
 11. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 12. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy.
 13. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty najpóźniej do godz. 14:00 w Dniu roboczym poprzedzającym Dzień roboczy w którym ma nastąpić dostawa lub do godziny 11.00 w sobotę – w przypadku dostawy na następujący po niej poniedziałek będący Dniem roboczym. Klient ma możliwość dokonania zmiany w drodze indywidulanego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – e-mailowo lub telefonicznie. Zmiana jest skutecznie dokona w przypadku dokonania płatności, o której mowa w pierwszym zdaniu.
 14. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 1 Dnia roboczego, jeżeli informacja została przekazana do godziny 14.00 w Dni robocze, a w soboty do godziny 11.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 15. Klient posiadający Konto klienta w Serwisie internetowym, może również dokonać wstrzymania dostawy, o której mowa w ust. 15 powyżej i z zachowaniem zasad tam wskazanym korzystając z funkcjonalności Konta, po zalogowaniu się do niego i kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie. Klient może również za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie dokonać wznowienia wstrzymanej dostawy, przy czym w przypadku wznowienia dostawy po godzinie 14.00 w Dni robocze, oraz po godzinie 11.00 w sobotę, dostawa zostanie wznowiona w kolejnym Dniu roboczym po Dniu roboczym lub sobocie następującym po dniu dokonania wznowienia.
 16. Klient posiadający Konto klienta w Serwisie ma możliwość dokonania zmiany adresu dostawy Zamówionych Towarów za pomocą funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do swojego Konta. Zmiana ta może być dokonana w każdym czasie, przy czym w przypadku zmiany adresu dostawy w Dniu roboczym po godzinie 14.00 lub w sobotę po godzinie 11.00, Zamówienie będzie realizowane pod zmieniony adres dopiero od dnia następnego po najbliższym Dniu roboczym od dnia dokonania zmiany.

§6 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa Towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych na stronach Serwisu oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowej. Koszty dostawy zostaną podane Klientowi każdorazowo na stronie Serwisu.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia. W przypadku Zamówienia Towaru wraz z Produktem, Towar zostanie dostarczony wraz z dostawą Produktu.

§7 Metody płatności

 1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
  – przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
  – przy wykorzystaniu płatności elektronicznej.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu lub Towaru

 1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. W przypadku Zamówienia Towarów obowiązują zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy wskazane poniżej.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar prosimy zwrócić na adres: Lubelska 27, 22-100 Chełm.
 8. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

§10 Rękojmia za wady

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres siedziby Usługodawcy tj. Lubelska 27, 22-100 Chełm lub na adres poczty elektronicznej: fitbox@gesiesprawki.pl.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres fitbox@gesiesprawki.pl lub drogą pisemną na adres Lubelska 27, 22-100 Chełm.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Serwisu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

#fitboxdieta

Oznacz nasz w Social Media 🙂